RSAC "Gaiļezers" Aktualitātes Pakalpojumi Kontakti Lapas karte
RSAC Gaiļezers

Aktualitātes

Vakances

Sociālais rehabilitētājs

Fizioterapeits (0,8 slodze)

Sociālais aprūpētājs

Aprūpētājs

Informāciju par Centra aktuālajām vakancēm Centrs papildus publicē Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas domes un Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapās.

Jaunu klientu uzņemšana

Jaunu klientu uzņemšana Centrā notiek darba dienās, darba laikā no 9:00-15:00.

Svarīgi! Vismaz 1 dienu pirms iestāšanas, lūgums sazināties ar Centra Sociālā darba nodaļu, zvanot uz tālruņa nr. 67012229 vai 67012459, 67012376, 67012479, 67012482 un informēt par plānoto ierašanās dienu un laiku. Personai iestājoties jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai.

Pirms personas iestāšanās Centrs aicina parūpēties par norēķinu kontu atvēršanu bankā uz aprūpējamās personas vārda.

- izraksti no ģimenes ārsta par lietojamajiem medikamentiem un cita informācija par veselības stāvokli,

- informācija par invaliditāti, ja tāda noteikta;

- informācija par pilnvarām, bāriņtiesas lēmumiem, ja tādi noformēti.

Centrs ar uzņemto personu (klientu) slēdz pakalpojuma līgumu iestāšanās dienā. Pakalpojuma samaksa tiek aprēķināta sākot no iestāšanās dienas, izņemot klientus, kuri pārcēlušies no citām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām (turpmāk – SAC), kurās ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas pakalpojums sniegts pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta izsniegtu nosūtījumu.

Klients pēc uzņemšanas Centrā 3-5 dienas atrodas PAŠIZOLĀCIJĀ veselības stāvokļa monitoringa veikšanai.

NOTEIKUMI PAR KLIENTU ATGRIEŠANOS NO ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES VAI PROMBŪTNES

Doties prombūtnē no vienas dienas uz vairākām dienām, kas nepārsniedz 3 mēnešus gada laikā. Prombūtne saskaņojama ar Centra direktoru, iesniedzot iesniegumu. Par ilgstošu prombūtni, no viena līdz trīs mēnešiem slēdzama vienošanās.

PIENESUMU ATSTĀŠANA KLIENTIEM

1. Klientu tuviniekiem ir ATĻAUTS atstāt pienesumus. Pienesumi var būt preces tikai oriģinālajos iepakojumos, klāt pievienojot zīmīti, kam pienesums domāts (personas vārds, uzvārds un informācija par personas dzīvesvietu (korpuss, stāvs, ja tāda informācija ir zināma). Pienesumi atstājami Centra ieejas zonā pie Centra dežuranta, speciāli šim mērķim paredzētā vietā.

2. Gadījumos, ja Apmeklētājs ir atnesis Centra klientam apģērbu, apavus, citus sadzīves priekšmetus, tiem jābūt marķētiem (marķējumā jābūt salasāmam klienta uzvārdam un vārda pirmajam burtam), t.i. klāt ar saspraudi piesprausta zīmīte mantu maisam, vai katram apģērba gabalam vai apaviem atsevišķi. Ja Apmeklētāja pienesums nebūs marķēts, Centrs neuzņemas atbildību par klientam nodotajām mantām.

CENTRA KLIENTU APMEKLĒŠANA

1. ATĻAUTS apmeklēt Centra klientus ir:
- personai nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu un elpceļu infekcijas slimības pazīmju,
- Personai, kura nav alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibuma stāvoklī.

2. Vispārīgā Centra klientu apmeklēšanas kārtība:

2.1. Apmeklētājam , ierodoties Centrā, jāinformē speciālists (dežurants) pie kura klienta viņš ir ieradies. Speciālists veic apmeklētāja reģistrāciju. Apmeklētājs ar Centra klientu drīkst tikties Centra āra teritorijā, speciāli izveidotās tikšanās vietās t.i. atpūtas zona pie Centra galvenā foajē, Centra dzīvojamo stāvu virtuvēs vai atpūtas stūrīšos kā arī klientu istabās ja tas netraucē citus Centra klientus.

2.2. Centra klienta apmeklēšana atļauta katru dienu laikā no 10.00-20.00 izņemot gadījums, ja Centrs ar Rīkojumu noteicis citu klientu apmeklēšanas laiku.

Iepirkumi

Informāciju par Centra iepirkumiem lūdzam skatīt šeit.

Pretkorupcijas pasākumi

Par Centra darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt RSAC "Gaiļezers" direktoru Aldi Virbuli pa tālruni 67 012 236 vai Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru pa tālruni 67 026 859 vai 67 012 031, e-pasts: bac@riga.lv, mājas lapa: pasvaldiba.riga.lv vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pa tālruni 67356161 vai 80002070, e-pasts: knab@knab.gov.lv, mājas lapa: www.knab.gov.lv.