RSAC "Gaiļezers" Aktualitātes Pakalpojumi Klientiem Kontakti
RSAC Gaiļezers

Aktualitātes

Vakances

Finanšu speciālists

Medicīnas māsa

Fizioterapeits (0,5 slodze)

Masieris (0,5 slodze)

Aprūpētājs

Informāciju par Centra aktuālajām vakancēm Centrs papildus publicē Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas domes un Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapās.

Covid-19

Jaunu klientu uzņemšana

Jaunu klientu uzņemšana Centrā notiek darba dienās, darba laikā no 9:00-16:00.

Svarīgi! Vismaz 1 dienu pirms iestāšanas, lūgums sazināties ar Centra Sociālā darba nodaļu, zvanot uz tālruņa nr. 67012229 vai 67012459, 67012376, 67012479, 67012482 un informēt par plānoto ierašanās dienu un laiku. Personai iestājoties jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai.

Pirms personas iestāšanās Centrs aicina parūpēties par norēķinu kontu atvēršanu bankā uz aprūpējamās personas vārda. Iestājoties personai jāuzrāda sadarbībā ar ģimenes ārstu pēdējo 48 stundu laikā pirms ievietošanas veikts RNS* testa negatīvs rezultāts, vai vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī:

- izraksti no ģimenes ārsta par lietojamajiem medikamentiem un cita informācija par veselības stāvokli,

- informācija par invaliditāti, ja tāda noteikta;

- informācija par pilnvarām, bāriņtiesas lēmumiem, ja tādi noformēti.

Centrs ar uzņemto personu (klientu) slēdz pakalpojuma līgumu iestāšanās dienā. Pakalpojuma samaksa tiek aprēķināta sākot no iestāšanās dienas, izņemot klientus, kuri pārcēlušies no citām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām (turpmāk – SAC), kurās ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas pakalpojums sniegts pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta izsniegtu nosūtījumu.

* RNS tests - akreditētā laboratorijā veikts izmeklējums Covid-19 diagnostikai, lai noteiktu SARS-CoV-2 ribonukleīnskābes (RNS) klātbūtni ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) vai citu nukleīnskābes amplifikācijas testa (NAAT) metodi, saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2.18. punktu.

NOTEIKUMI PAR KLIENTU ATGRIEŠANOS NO ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES VAI PROMBŪTNES

1. Klients pēc uzņemšanas Centrā vai pēc atgriešanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai prombūtnes, kas ilgusi diennakti, 10 dienas atrodas PAŠIZOLĀCIJĀ veselības stāvokļa monitoringa veikšanai.

2. Doties prombūtnē no vienas dienas uz vairākām dienām, kas nepārsniedz 3 mēnešus gada laikā, var Centra klienti, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Prombūtne saskaņojama ar Centra direktoru, iesniedzot iesniegumu. Par ilgstošu prombūtni, no viena līdz trīs mēnešiem slēdzama vienošanās.

PIENESUMU ATSTĀŠANA KLIENTIEM

Klientu tuviniekiem ir ATĻAUTS atstāt pienesumus. Pienesumi var būt preces tikai oriģinālajos iepakojumos, kas var tikt dezinficēti, klāt pievienojot zīmīti, kam pienesums domāts (personas vārds, uzvārds un informācija par personas dzīvesvietu (korpuss, stāvs, ja tāda informācija ir zināma). Sūtījumam jāpievieno produktu saraksts. Pienesumi atstājami Centra ieejas zonā pie Centra dežuranta, speciāli šim mērķim paredzētā vietā.

CENTRA KLIENTU APMEKLĒŠANA

1. ATĻAUTS apmeklēt Centra klientus, kuri neatrodas “IZOLĀCIJĀ” vai “KARANTĪNĀ”. Centra klientus var apmeklēt tikai tuvinieki, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī, ja tuvinieks 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu (turpmāk - Apmeklētāji).

2. Vispārīgā Centra klientu apmeklēšanas kārtība:

2.1. Centra Apmeklētāji tikšanās laiku saskaņo ar Centra sociālo darbinieku (skatīt 1.tabulu). Vienu klientu var apmeklēt vienu reizi mēnesī viens Apmeklētājs. Vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja Apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi. Gadījumā, ja Apmeklētāji nāk no dažādām mājsaimniecībām, klienta apmeklējumu skaits mēnesī paliek nemainīgs (viena reize). Centrs uzņem apmeklētājus tikai darba dienās iepriekš saskaņotajā laikā (no 9.00-16.00 (pirmdienās-ceturtdienās); līdz 15.00 (piektdienās)).

1. tabula

Centra sociālie darbinieki:
Dzintra - tālr. 67012459, mob. 29540494 (sniedz sociālā darba pakalpojumus 4. korpusa 4. un 5. stāva klientiem);
Brigita - tālr. 67012376, mob. 29563906 (sniedz sociālā darba pakalpojumus 4. korpusa 3. un citu stāvu klientiem);
Larisa – tālr. 67012479, mob. 29626059 (sakarā ar remontdarbiem 1. stāva klienti ir izmitināti citos Centra dzīvojamo korpusu stāvo) un 2. stāva klientiem);
Signe - tālr. 67012482, mob. 29577057 (sniedz sociālā darba pakalpojumus 3. korpusa klientiem).

3.2. Apmeklētājs/-i Centrā ierodas saskaņotajā laikā, lietojot higiēnas prasībām atbilstošu sejas medicīnisko masku vai respiratoru bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2 – FFP3;

3.3. Apmeklētājs informē Centra dežurantu par savas ierašanās mērķi. (Centra dežurants pārbauda, vai konkrētā persona ir iekļauta Centra apmeklētāju sarakstā un par Apmeklētāja ierašanās faktu informē sociālo darbinieku.);

3.4. Apmeklētājs sagaida Centra sociālo darbinieku. Sociālais darbinieks, satiekot Apmeklētāju:

3.4.1. aicina dezinficēt rokas;

3.4.2. veic sadarbspējīgā vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta pārbaudi;

3.4.3. veic Apmeklētāja ķermeņa temperatūras mērīšanu ar bezkontakta mērierīci;

3.4.4. reģistrē Apmeklētāju;

3.4.5. iepazīstina Apmeklētāju ar Centra klientu apmeklēšanas kārtību (Apmeklēšanas noteikumi), par ko Apmeklētājs parakstās;

3.5. Sociālais darbinieks Apmeklētāju pavada uz tikšanās telpu (ja ir nelabvēlīgi laikapstākļi) vai izved ārā, kur plānota pastaiga labos laikapstākļos;

3.6. Ja Centra klients nav vakcinējies, tikšanās var noritēt tikai sociālā darbinieka klātbūtnē. Distances ievērošana nav attiecināma uz tikšanos speciāli šim mērķim paredzētā telpā, kurā ir izvietota stikla aizsargbarjera;

3.7. Apmeklējuma laikā ir AIZLIEGTS Centra klientam nodot rokās pienesumus, kā arī ēdināt;

3.8. Sociālais darbinieks, kurš uzrauga apmeklējumu, gadījumā, ja konstatē, ka 3.7. punktā noteiktais netiek ievērots, raksta ziņojumu Centra direktoram, uz kā pamata Apmeklētājam/-iem turpmāk var tikt atteiktas tikšanās, kamēr ir noteikta Centra darbinieku uzraudzība apmeklējuma laikā;

3.9. Tikšanās ilgums (t.i. tiešais kontakts klientam ar apmeklētāju) ir paredzēts līdz 30 minūtēm:

3.9.1. ar nevakcinētu Centra klientu līdz 15 minūtēm (Centra āra teritorijā (ja ir labi laikapstākļi) vai telpā, kura speciāli pielāgota tikšanos ar tuviniekiem nodrošināšanai un kurā ir epidemioloģiski droša vide);

3.9.2. ar vakcinētu Centra klientu vidēji 25 minūtes (Centra āra teritorijā (ja ir labi laikapstākļi) vai telpā, kura speciāli pielāgota tikšanos ar tuviniekiem nodrošināšanai un kurā ir epidemioloģiski droša vide).

3.10. Tikšanās var tikt atcelta no Apmeklētāja puses savlaicīgi par to paziņojot Centra sociālajam darbiniekam, zvanot uz 1. tabulā norādīto atbildīgā sociālā darbinieka tālruņa numuru. Gadījumā, ja plānotā apmeklējuma dienā Apmeklētājs jūtas nevesels (ir saaukstēšanās simptomi – iesnas, kakla sāpes, klepus un citi), tikšanās noteikti ir jāatceļ, zvanot uz atbildīgā sociālā darbinieka tālruņa numuru;

3.11. Tikšanās var tikt atcelta no Centra puses gadījumos, ja apmeklējamā klienta veselības stāvoklī ir pēkšņas izmaiņas (paaugstināts asinspiediens, paaugstināta ķermeņa temperatūra, saaukstēšanās simptomu pazīmes utm.), par ko Centra medicīnas māsa informē Centra sociālo darbinieku un viņš sazinās ar klienta tuvinieku, kurš plānojis apmeklēt klientu.

4. Epidemioloģiskās drošības apsvērumu dēļ, Centrs neiesaka apmeklēt Centra klientus, kuri sava veselības stāvokļa dēļ nevar tikt sēdināti riteņkrēslā. Centrs šajos gadījumos iesaka izvēlēties saziņu ar videozvana starpniecību, kamēr nav iespēja savu aprūpējamo tuvinieku apmeklēt klātienē, viņa dzīvojamā istabā vai Centra telpās – stāvā, kurā klients izmitināts.

5. Lai pieteiktu videozvanu, Centra klientu tuviniekiem jāsazinās ar Centra sociālā darba speciālistiem, kuru atbildībā atrodas aprūpējamais tuvinieks (skatīt 2. tabulu).

2. tabula

Centra sociālie aprūpētāji un sociālie darbinieki:
4. korpuss 2. stāvs – tālr. 67012466, 27059220, 29626059
4. korpuss 3. stāvs – tālr. 67012425, 64901706, 29563906
4. korpuss 4. stāvs – tālr. 67012454, 27035513, 29540494
4. korpuss 5. stāvs – tālr. 67012469, 27054718, 29540494
3. korpusa 4. stāvs – tālr. 67012461, 27042017, 29577057
3. korpuss 1.-3. stāvs – tālr. 67012452, 29577057

6. Ar terminālo klientu apmeklēšanas kārtība var iepazīties 3. tabulā.

3. tabula

(1) Par terminālo klientu apmeklēšanu atbildīgie darbinieki ir Centra sociālie darbinieki.

(2) Par termināla klienta apmeklējuma iespēju Centra sociālie darbinieki sazinās ar tuviniekiem, saskaņojot apmeklējuma laiku, ja tuvinieki APLIECINA, ka 14 dienu laikā nav uzturējušies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā/-ās valstī/-īs, uz kuru/-ām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, nav bijušas ciešā kontaktā ar COVID-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un nav COVID-19 raksturīgo klīnisko simptomu (t. sk. temperatūra).

(3) Terminālo klientu apmeklējumi iespējami darba dienās, Centra darba laikā:
I-IV – no 8.30 līdz 17.00
V – no 8.30 līdz 16.00

(4) Apmeklējuma laikā ir jāievēro visi valstī noteiktie un aktuālie ierobežojumi, t.sk.- jāievēro 2 metru distance, ienākot Centrā jālieto sejas aizsargmaska un jānodezinficē rokas. Jāizmēra temperatūra.

(5) Apmeklētāji tiek reģistrēti.

(6) Apmeklētājam tiek nodrošināts aizsargtērps, kura lietošana ir obligāta.

(7) Apmeklētāju skaits nevar pārsniegt 1 peronu, izņemot gadījumus, kad apmeklētāji ir vienas mājsaimniecības locekļi.

7. Centra klientiem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas un/vai pārslimošanas sertifikāts un kuri var pārvietoties patstāvīgi vai ar tehniskā palīglīdzekļa palīdzību (ar vai bez atbalsta) ir tiesības tikties ar tuviniekiem ārpus Centra telpām arī brīvdienās un svētku dienās no 10.00-17.00, izņemot laiku no 12.00-14.00, un darba dienu vakaros no 18.30-20.00.

8. Centra klientu tuviniekiem, lai varētu tikties ar aprūpējamo tuvinieku, kurš var pārvietoties ar tehnisko palīglīdzekli un ir nepieciešams aprūpētāja atbalsts, darba dienu vakaros vai brīvdienās un svētku dienās, ir jāsaskaņo tikšanās precīzs laiks, zvanot uz 1.tabulā norādīto atbildīgā sociālā darbinieka tālruņa numuru, ne vēlāk kā pēdējā darba dienā pirms plānotās tikšanās brīvdienās vai dienu pirms plānotās tikšanās darba dienas vakarā, pretējā gadījumā tikšanās nebūs iespējama informācijas trūkuma dēļ.

9. Uzmanību! Centra klienta tuviniekam, kurš vēlas tikties ar Centra klientu darba dienas vakarā vai brīvdienā, ir jāatbilst 2. punktā noteiktajām prasībām.

*Termināls klients – klients, kura veselības stāvokli Centra veselības aprūpes speciālisti raksturo kā atrašanos vienā no trim (preagonālā un agonālā stadija, klīniskā nāve) termināliem stāvokļiem, t.i. miršanas posmi, kuru laikā cilvēks vēl atrodas uz dzīvības un nāves robežas. (1) Par terminālo klientu apmeklēšanu Centrā atbildīgi ir sociālie darbinieki.

Iepirkumi

Informāciju par Centra iepirkumiem lūdzam skatīt šeit.

Pretkorupcijas pasākumi

Par Centra darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt RSAC "Gaiļezers" direktoru Aldi Virbuli pa tālruni 67 012 236 vai Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru pa tālruni 67 026 859 vai 67 012 031, e-pasts: bac@riga.lv, mājas lapa: pasvaldiba.riga.lv vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pa tālruni 67356161 vai 80002070, e-pasts: knab@knab.gov.lv, mājas lapa: www.knab.gov.lv.