RSAC "Gaiļezers" Aktualitātes Pakalpojumi Kontakti
RSAC Gaiļezers

Aktualitātes

Vakances

Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļas vadītājs

Aprūpētājs

Informāciju par Centra aktuālajām vakancēm Centrs papildus publicē Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas domes un Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapās.

Covid-19

Jaunu klientu uzņemšana

Jaunu klientu uzņemšana Centrā notiek darba dienās, darba laikā no 9:00-16:00.

Svarīgi! Vismaz 1 dienu pirms iestāšanas, lūgums sazināties ar Centra Sociālā darba nodaļu, zvanot uz tālruņa nr. 67012229 vai 67012459, 67012376, 67012479, 67012482 un informēt par plānoto ierašanās dienu un laiku. Personai iestājoties jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai.

Pirms personas iestāšanās Centrs aicina parūpēties par norēķinu kontu atvēršanu bankā uz aprūpējamās personas vārda. Iestājoties personai jāuzrāda sadarbībā ar ģimenes ārstu pēdējo 48 stundu laikā pirms ievietošanas veikts RNS* testa negatīvs rezultāts, vai vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī:

- izraksti no ģimenes ārsta par lietojamajiem medikamentiem un cita informācija par veselības stāvokli,

- informācija par invaliditāti, ja tāda noteikta;

- informācija par pilnvarām, bāriņtiesas lēmumiem, ja tādi noformēti.

Centrs ar uzņemto personu (klientu) slēdz pakalpojuma līgumu iestāšanās dienā. Pakalpojuma samaksa tiek aprēķināta sākot no iestāšanās dienas, izņemot klientus, kuri pārcēlušies no citām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām (turpmāk – SAC), kurās ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas pakalpojums sniegts pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta izsniegtu nosūtījumu.

Klients pēc uzņemšanas Centrā septiņas dienas atrodas PAŠIZOLĀCIJĀ veselības stāvokļa monitoringa veikšanai.

* RNS tests - akreditētā laboratorijā veikts izmeklējums Covid-19 diagnostikai, lai noteiktu SARS-CoV-2 ribonukleīnskābes (RNS) klātbūtni ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) vai citu nukleīnskābes amplifikācijas testa (NAAT) metodi, saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2.18. punktu.

NOTEIKUMI PAR KLIENTU ATGRIEŠANOS NO ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES VAI PROMBŪTNES

1. Doties prombūtnē no vienas dienas uz vairākām dienām, kas nepārsniedz 3 mēnešus gada laikā, var Centra klienti, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Prombūtne saskaņojama ar Centra direktoru, iesniedzot iesniegumu. Par ilgstošu prombūtni, no viena līdz trīs mēnešiem slēdzama vienošanās.

2. Klients pēc atgriešanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai prombūtnes, kas ilgusi diennakti, septiņas dienas atrodas PAŠIZOLĀCIJĀ veselības stāvokļa monitoringa veikšanai.

PIENESUMU ATSTĀŠANA KLIENTIEM

1. Klientu tuviniekiem ir ATĻAUTS atstāt pienesumus. Pienesumi var būt preces tikai oriģinālajos iepakojumos, kas var tikt dezinficēti, klāt pievienojot zīmīti, kam pienesums domāts (personas vārds, uzvārds un informācija par personas dzīvesvietu (korpuss, stāvs, ja tāda informācija ir zināma). Sūtījumam jāpievieno produktu saraksts. Pienesumi atstājami Centra ieejas zonā pie Centra dežuranta, speciāli šim mērķim paredzētā vietā.

2. Gadījumos, ja Apmeklētājs ir atnesis Centra klientam apģērbu, apavus, citus sadzīves priekšmetus, tiem jābūt marķētiem (marķējumā jābūt salasāmam klienta uzvārdam un vārda pirmajam burtam), t.i. klāt ar saspraudi piesprausta zīmīte mantu maisam, vai katram apģērba gabalam vai apaviem atsevišķi. Ja Apmeklētāja pienesums nebūs marķēts, Centrs neuzņemas atbildību par klientam nodotajām mantām.

CENTRA KLIENTU APMEKLĒŠANA

1. Klientu tuvinieki var atstāt pienesumus Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) ieejas zonā pie Centra dežuranta, speciāli šim mērķim paredzētā vietā, klāt pievienojot zīmīti, kam pienesums domāts (personas vārds, uzvārds un informācija par personas dzīvesvietu (korpuss, stāvs, istaba, ja tāda ir zināma).

2. ATĻAUTS apmeklēt Centra klientus ir:
- personām, kurām nav noteikta IZOLĀCIJA, persona nav bijusi ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā,
- personai nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu un elpceļu infekcijas slimības pazīmju,
- persona 10 dienu laikā nav uzturējusies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi (turpmāk – Apmeklētāji).

3. Vispārīgā Centra klientu apmeklēšanas kārtība:

3.1. Centra Apmeklētāji tikšanās laiku saskaņo ar Centra sociālo darbinieku (skatīt kontaktus 1. tabulā). Vienu klientu var apmeklēt vienu reizi mēnesī viens Apmeklētājs, izņemot, ja Apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši ģimenes locekļi. Centrs uzņem apmeklētājus tikai darba dienās iepriekš saskaņotajā laikā (no 9.00-16.00 (pirmdienās-ceturtdienās); līdz 15.00 (piektdienās)).

1. tabula

Centra sociālie darbinieki:
Dzintra - tālr. 67012459, mob. 29540494 (sniedz sociālā darba pakalpojumus 4. korpusa 4. un 5. stāva klientiem);
Brigita - tālr. 67012376, mob. 29563906 (sniedz sociālā darba pakalpojumus 4. korpusa 3. un citu stāvu klientiem);
Larisa – tālr. 67012479, mob. 29626059 (sakarā ar remontdarbiem 1. stāva klienti ir izmitināti citos Centra dzīvojamo korpusu stāvo) un 2. stāva klientiem);
Signe - tālr. 67012482, mob. 29577057 (sniedz sociālā darba pakalpojumus 3. korpusa klientiem).

3.2. Apmeklētājs/-i Centrā ierodas saskaņotajā laikā, lietojot higiēnas prasībām atbilstošu sejas medicīnisko masku vai respiratoru bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2 – FFP3;

3.3. Apmeklētājs informē Centra dežurantu par savas ierašanās mērķi. (Centra dežurants pārbauda, vai konkrētā persona ir iekļauta Centra apmeklētāju sarakstā un par Apmeklētāja ierašanās faktu informē sociālo darbinieku.);

3.4. Apmeklētājs sagaida Centra sociālo darbinieku, kurš veic Apmeklētāja reģistrāciju un iepazīstina Apmeklētāju ar Centra klientu apmeklēšanas kārtību (Apmeklēšanas noteikumi), par ko Apmeklētājs parakstās;

3.5. Sociālais darbinieks Apmeklētāju pavada uz tikšanās telpu (ja ir nelabvēlīgi laikapstākļi) vai izved ārā, kur tiks nodrošināta satikšanās;

3.6. Tikšanās ilgums (t.i. tiešais kontakts klientam ar apmeklētāju) ir paredzēts līdz 30 minūtēm;

3.7. Tikšanās var tikt atcelta no Apmeklētāja puses savlaicīgi par to paziņojot Centra sociālajam darbiniekam, zvanot uz 1. tabulā norādīto atbildīgā sociālā darbinieka tālruņa numuru. Gadījumā, ja plānotā apmeklējuma dienā Apmeklētājs jūtas nevesels (ir saaukstēšanās simptomi – iesnas, kakla sāpes, klepus un citi), tikšanās noteikti ir jāatceļ, zvanot uz atbildīgā sociālā darbinieka tālruņa numuru;

3.8. Tikšanās var tikt atcelta no Centra puses gadījumos, ja apmeklējamā klienta veselības stāvoklī ir pēkšņas izmaiņas (paaugstināts asinspiediens, paaugstināta ķermeņa temperatūra, saaukstēšanās simptomu pazīmes utm.), par ko Centra medicīnas māsa informē Centra sociālo darbinieku un viņš sazinās ar klienta tuvinieku, kurš plānojis apmeklēt klientu.

4. Epidemioloģiskās drošības apsvērumu dēļ, Centrs neiesaka apmeklēt Centra klientus, kuri sava veselības stāvokļa dēļ nevar tikt sēdināti riteņkrēslā. Centrs šajos gadījumos iesaka izvēlēties saziņu ar videozvana starpniecību, kamēr nav iespēja savu aprūpējamo tuvinieku apmeklēt klātienē, viņa dzīvojamā istabā vai Centra telpās – stāvā, kurā klients izmitināts.

5. Lai pieteiktu videozvanu, Centra klientu tuviniekiem jāsazinās ar Centra sociālā darba speciālistiem, kuru atbildībā atrodas aprūpējamais tuvinieks (skatīt kontaktinformāciju 2. tabulā).

2. tabula

Centra sociālie aprūpētāji un sociālie darbinieki:
4. korpuss 2. stāvs – tālr. 67012466, 27059220, 29626059
4. korpuss 3. stāvs – tālr. 67012425, 64901706, 29563906
4. korpuss 4. stāvs – tālr. 67012454, 27035513, 29540494
4. korpuss 5. stāvs – tālr. 67012469, 27054718, 29540494
3. korpusa 4. stāvs – tālr. 67012461, 27042017, 29577057
3. korpuss 1.-3. stāvs – tālr. 67012452, 29577057

6. Centra klientiem, kuri var pārvietoties patstāvīgi vai ar tehniskā palīglīdzekļa palīdzību (ar vai bez atbalsta), ir tiesības tikties ar tuviniekiem ārpus Centra telpām arī brīvdienās un svētku dienās no 10.00-17.00, izņemot laiku no 12.00-14.00, un darba dienu vakaros no 18.30-20.00.

7. Centra klientu tuviniekiem, lai varētu tikties ar aprūpējamo tuvinieku, kurš var pārvietoties ar tehnisko palīglīdzekli un ir nepieciešams aprūpētāja atbalsts, darba dienu vakaros vai brīvdienās un svētku dienās, ir jāsaskaņo tikšanās precīzs laiks, zvanot uz 1. tabulā norādīto atbildīgā sociālā darbinieka tālruņa numuru, ne vēlāk kā pēdējā darba dienā pirms plānotās tikšanās brīvdienās vai dienu pirms plānotās tikšanās darba dienas vakarā, pretējā gadījumā tikšanās nebūs iespējama informācijas trūkuma dēļ.

Iepirkumi

Informāciju par Centra iepirkumiem lūdzam skatīt šeit.

Pretkorupcijas pasākumi

Par Centra darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt RSAC "Gaiļezers" direktoru Aldi Virbuli pa tālruni 67 012 236 vai Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru pa tālruni 67 026 859 vai 67 012 031, e-pasts: bac@riga.lv, mājas lapa: pasvaldiba.riga.lv vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pa tālruni 67356161 vai 80002070, e-pasts: knab@knab.gov.lv, mājas lapa: www.knab.gov.lv.