RSAC "Gaiļezers" Aktualitātes Pakalpojumi Kontakti Lapas karte
RSAC Gaiļezers

Klientiem

2020. gadā Centrs ir izstrādājis informatīvu bukletu klientiem un viņu tuviniekiem.

Uzņemšana

Centrs ir tiesīgs uzņemt tikai Rīgas pašvaldības iedzīvotājus, kurus nosūtījis Rīgas Sociālais dienests rindas kārtībā. Centram nav informācija par Rīgas Sociālā dienesta klientu, kuri vēlas saņemt Centra pakalpojumu rindas kārtas skaitli vai vietu rindā. Jautājumos par rindu Centra pakalpojuma saņemšanai Centrs lūdz vērsties Rīgas Sociālajā dienestā.

Jaunu klientu uzņemšana Centrā notiek no pirmdienas līdz ceturtdienai (piektdien neuzņemam), darba laikā no 10.00:00-15:00, iepriekš saskaņojot konkrētu uzņemšanas laiku ar Centra sociālajiem darbiniekiem. Personai iestājoties, jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai (ID). Pirms personas iestāšanās Centrs aicina parūpēties par norēķinu kontu atvēršanu bankā uz aprūpējamās personas vārda.

Iestājoties līdzi ir jābūt:
- izrakstiem no ģimenes ārsta par lietojamajiem medikamentiem un cita informācija par veselības stāvokli,
- informācija par invaliditāti, ja tāda noteikta;
- informācija par pilnvarām, bāriņtiesas lēmumiem, ja tādi noformēti.

Klientu uzņemšanā piedalās Centra Veselības aprūpes nodaļas vadītājs, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs un saimniecības pārzinis.

Centrs uzņem arī citu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientus (turpmāk – SAC), kurus Centra pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Rīgas Sociālais dienests.

Lai citu SAC klienti varētu pārcelties uz Rīgas sociālās aprūpes centru “Gaiļezers” ar iesniegumu par pakalpojuma sniedzēja maiņu un izteiktās vēlmes pamatojumu jāvēršas pie tā SAC, kurā atrodas, vadītāja.

SAC pēc iesnieguma saņemšanas, to pārsūta RSAC “Gaiļezers”. RSAC “Gaiļezers” sniedz informāciju SAC par gatavību uzņemt iesnieguma iesniedzēju. Šādos gadījumos citu SAC klientu pieteikumu rindu, ja ir vairāki pieteikumi, koordinē Centrs.

Tad, kad Centrā ir atbrīvojusies vieta, iesnieguma iesniedzēja SAC sazinās telefoniski un vienojas par pārcelšanās dienu un laiku. Personai, kura pārceļas iestāšanās dienā ir jābūt personu apliecinošam dokumentam, kā arī Rīgas Sociālā dienesta nosūtītiem dokumentiem, uz kā pamata piešķirts pašvaldības SAC pakalpojums.

Klients pēc uzņemšanas Centrā 3-5 dienas atrodas NOVĒROŠANĀ veselības stāvokļa monitoringa veikšanai.

Pakalpojumu klāsts

Sociālā pakalpojuma saturs:
1. personu nodrošināšana ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
2. personu apgādāšana ar gultas veļu, dvieļiem, dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem un apģērbu;
3. klienta vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšana (ne retāk kā trīs reizes dienā);
4. neatliekamā medicīniskā palīdzība jebkurā diennakts laikā;
5. klienta reģistrēšana pie ģimenes ārsta, klienta vajadzībām atbilstoša veselības aprūpe Centra finanšu līdzekļu ietvaros;
6. sociālās aprūpes pasākuma komplekss un/vai sociālās rehabilitācija atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
7. klienta garīga aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai un vēlmei;
8. palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā;
9. saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, kultūras pasākumi institūcijā un iespēju robežās ārpus tās;
10. klientu nodrošināšana ar vajadzībām atbilstošiem tehniskajiem palīglīdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
11. atbalsta sniegšana klientu personīgo un sociālo problēmu risināšanā, palīdzība klientiem adaptēties vidē un telpā;
12. klienta interesēs resursu organizēšana un mobilizēšana, informācijas sniegšana par pieejamajiem pakalpojumiem, klienta konsultēšana par viņa tiesībām un pienākumiem, klientu interešu aizsardzība un cilvēktiesību ievērošana;
13. sociālo kontaktu veidošana, saglabāšana starp klientu un viņa ģimeni;
14. klienta iesaistīšana sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā, novērtēšanā un koriģēšanā.

Ģimenes ārsta un veselības aprūpes speciālistu pieejamība

Centrs sadarbojas ar ģimenes ārstu Andreju Sazoņiku.

A.Sazoņiks Centrā ir divas reizes nedēļā:
Otrdienās 9.00 - 14.00
Ceturtdienās 9.00 – 14.00
Svarīgi! Pieņemšanas notiek pēc iepriekšēja pieraksta.
Lai pieteiktos pie ģimenes ārsta, lūdzam vērsties medpunktos pie māsām. Centra medpunkti ir izvietoti Centra 4. korpusa 1. stāvā (134. kabinets) un 4. stāvā (414. kabinets) un 3. korpusa 2. stāvā (272. kabinets).

Centram ir sadarbības līgums arī ar psihiatru, kurš klientus, pēc pieraksta, konsultē reizi nedēļā – pirmdienās.

Centra klientus par tehnisko palīglīdzekļu iegūšanas iespējām no Valsts tehnisko palīglīdzekļu centra konsultē ergoterapeits.

Centrā ir pieejami podologa, fizioterapeitu, procedūru māsas, māsu un masiera pakalpojumi. Centra podologs veic klientu pēdu aprūpi, gan kabinetā, gan klientu istabās.

Centra fizioterapeiti strādā atbilstoši rehabilitācijas plānam, kā arī vada fizioterapijas nodarbības grupās un nodrošina uzraudzību, ja klienti izvēlas izmantot trenažierus Vingruma zālē (3. korpuss 1. stāvs 170. kabinets).

Centra masieris veic masāžu klientiem pēc ārsta nozīmējuma.

Zobārsta pakalpojumus Centra klientiem ir iespēja saņemt rindas kārtībā, dodoties uz sadarbības zobārstniecības kabinetu.

Centra medicīnas māsas veic darbu trīs Centra dežūrposteņos, no kuriem divi ir diennakts, viens ir dienas postenis.
Divi posteņi atrodas Centra 4. korpusā:
1. stāva 134. kabinetā – 1., 2. un 5. stāva klientiem;
4. stāva 414. kabinetā – 3. un 4. stāva klientiem.
Centra 3. korpusa klientu dežūrpostenis atrodas Centra 3. korpusa 2. stāva 272. kabinetā.

Tāpat arī Centrā ir procedūru kabinets (1. stāvā 103. kabinets), kurā tiek veiktas pārsiešanas staigājošajiem klientiem, pārējiem procedūras tiek veiktas klientu istabās.

Citu ārstu speciālistu izmeklējumu pieejamība Centra klientiem tiek nodrošināta ārpus Centra medicīnas iestādēs ar ģimenes ārsta nosūtījumu Valsts apmaksāto pakalpojumu ietvarā.

Sociālā darba un citu speciālistu pieejamība

Centrā ir 4 sociālie darbinieki. Katram sociālajam darbiniekam ir līdz 80 klientiem. Sociālie darbinieki, darba pienākumu ietvaros, apmeklē Centra telpas, kurās izvietotas klientu dzīvojamās istabas, nodrošina aktuālās informācijas pieejamību, kā arī sniedz atbalstu personisko un starppersonu jautājumu risināšanā, nodrošina klientu un viņu tuvinieku saziņu, tāpat arī pārstāv klientu intereses valsts un pašvaldību institūcijās.

Cienījamie klienti!

Ja Jums neizdodas satikt savu sociālo darbinieku Centra stāvos, kuros dzīvojat, tad aicinām lūgt palīdzību stāva sociālajam aprūpētājam, vēršoties personāla telpās (skatīt kabinetu numurus tabulā) vai arī, apmeklējot sociālo darbinieku kabinetus 2. stāvā 202. kabinets (Antra), 203. kabinets (Larisa), 204. kabinets (Brigita), 205. kabinets (Dzintra)

Centra korpuss un stāvsKabineta numurs
4. korpusa 1. stāvs133. kabinets
4. korpusa 2. stāvs243. kabinets
4. korpusa 3. stāvs315. kabinets
4. korpusa 4. stāvs416. kabinets
4. korpusa 5. stāvs510. kabinets
3. korpuss 1. stāvs174. kabinets

Centrā ir 6 sociālie aprūpētāji, t.i. pa vienam 4. korpusa katrā stāvā un divi 3. korpusā; 1 sociālais aprūpētājs savus darba pienākumus veic gan 4. korpusa 1. stāvā, gan 3. korpusa 4. stāvā. Sociālie aprūpētāji organizē savā stāvā, korpusā esošo klientu sociālo aprūpi, kā arī pastaigas ārā. Centrā ir 2 sociālie rehabilitētāji, viens nodrošina aktivitātes 4. korpusa 1. un 5. stāva, kā arī 3. korpusa klientiem. Savukārt, otrs sociālais rehabilitētājs nodrošina aktivitātes 4. korpusa 2., 3. un 4. stāva klientiem. Sociālie rehabilitētāji nodrošina kognitīvās, taktīlās un citas nodarbības, kas vērstas uz prasmju un spēju saglabāšanu, atbilstoši klientu individuālajā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānā noteiktajam. Tāpat arī sociālie rehabilitētāji lielā mērā iesaistīti brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu (galda spēles, ekskursijas u.c.) nodrošināšanā.

Centra psihologs sniedz atzinumus starpprofesionāļu komandas darbā, kā arī nodrošina individuālu klientu konsultēšanu.

Centra interešu pulciņa audzinātāji nodrošina Centra iekšējās bibliotēkas pakalpojumus, rokdarbus, t.sk. ar sociālajiem rehabilitētājiem kulinārijas nodarbības un dziedāšanas nodarbības.

Centra kultūras pasākumu organizators rūpējas par kultūras dzīves aktivitāšu organizēšanu gan Centrā, gan ārpus tā, t.sk. klientu dzimšanu dienu atzīmēšanu ik mēnesi.

Pensiju izmaksa

Centra klientu pensijas, t.sk. piemaksas pie pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, 15 % daļu izmaksā 5 darba dienu laikā pēc tam, kad Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra ir ieskaitījusi naudu Centra bankas kontā.

Klientu pensijas izmaksa tiek veikta, pārskaitot naudu uz klienta bankas norēķinu kontu, pilnvarotās personas bankas norēķinu kontu vai skaidras naudas izmaksas veidā (tas var aizņemt ilgāku laiku).

Cienījamie klienti!
Centrs aicina parūpēties par bankas norēķinu kontu atvēršanu.

Gadījumos, kad klients pensijas izmaksas dienā neatrodas uz vietas Centrā un viņam nav bankas norēķinu konts, nauda tiek deponēta. Klientam atgriežoties Centrā, naudas izmaksa tiek nodrošināta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā.

Prombūtnes

Prombūtņu veidi:
- Centra klienti var doties ārpus Centra, lai dotos pastaigā, iepirkties vai ciemos, kas nepārsniedz diennakts gaišo laiku, informējot par iziešanu Centra dežurantu vai apsargu.
- Centra klientam ir tiesības doties īslaicīgā prombūtnē, kas var ilgt līdz 1 mēnesim vai 30 kalendāra dienām. Dodoties prombūtnē, klientam tiek doti līdzi nepieciešamie medikamenti.
- Centra klientiem ir tiesības doties prombūtnē, kas pārsniedz mēnesi vai 30 dienas. Šajos gadījumos Centrs ar klientu slēdz papildus vienošanos, nosakot, ka Centrs izsniedz nepieciešamo medikamentu daudzumu, kā arī naudas līdzekļus par ēdināšanu.

Nodarbību plāns

Centrs katru gadu izstrādā Sociālās rehabilitācijas un brīvā laika aktivitāšu plānu gadam (turpmāk – Gada nodarbību/aktivitāšu plāns), kurā apkopotā veidā tiek atspoguļota informācija par Centrā plānotajām aktivitātēm.

Tāpat arī Sociālās rehabilitācijas un brīvā laika aktivitāšu plāns tiek gatavots katrai nedēļai atsevišķi, ņemot vērā Gada nodarbību/aktivitāšu plānu, kā arī pieejamos darbinieku un pakalpojumu sniedzēju resursus.

Kultūras dzīve

Centrā notiek individuālas mūzikas terapijas un darbojas vairāki interešu klubiņi – klubiņš “Labai noskaņai”, “Mūzikas draugu klubiņš”.

Pieejamie pakalpojumi

Centrs nodrošina klientiem televīzijas pieslēguma pieejamību, kā arī bezvadu internetu (Wi-Fi).

Kopsapulces

Centrā tiek organizētas Klientu kopsapulces, lai nodrošinātu klientiem vienotu informāciju par Centra plānotajiem darbiem, izmaiņām normatīvajos aktos, t.sk. iekšējos normatīvajos aktos, kā arī, lai informētu par aktuālajiem jautājumiem, kas tieši attiecināmi uz Centra klientiem.

Klientu līdzdalība Sociālās aprūpes padomē

Centrā, ar rīkojumu ir izveidota Sociālās aprūpes padome (turpmāk – Padome). Padomes darbu vada Centra direktors. Padomes sastāvā ir Centra klientu izraudzīti pārstāvji, kopskaitā četri klienti, divi Centra klientu tuvinieki, pašvaldības deleģēts pārstāvis, kā arī Centra darbinieki.

Padomes sastāvs ar Centra direktora rīkojumu tiek iecelts uz diviem gadiem.

Kārtība, kādā pieteikties uz vienvietīgo istabu

Centrā ir ierobežots vienvietīgo istabu skaits. Vienvietīgās istabas atrodas Centra 3. korpusā. Centra 3. korpuss ir paredzēts klientiem, kuri spēj un var patstāvīgi vai ar minimālu palīdzību veikt pašaprūpi un vēlas aktīvi piedalīties organizētajās brīvā laika pasākumu aktivitātēs.

Lai Centra klientiem radītu iespēju dzīvot atsevišķā istabā, kura nav jādala ar kaimiņu, Centrā ir izstrādāta kārtība, kādā Centra klienti var pretendēt uz iespēju pārcelties no Centra vairākvietīgas klientu istabas uz Centra vienvietīgu istabu.

Centrā ir izvietotas vairākas vienvietīgas istabas ar atsevišķu sanitāro telpu, kā arī vienvietīgas istabas, kurām ir kopēja sanitārā telpa, parasti viena uz 2 istabām, retākos gadījumos ieeja sanitārajā telpā ir no koplietošanas gaiteņa.

Klientiem saistošie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu”

Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”

Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumi Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”

Ministru kabineta 12.12.2000. noteikumi Nr.431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām”

Ministru kabineta 13.03.2012.Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”

Rīgas domes 06.03.2020. saistošie noteikumi Nr.3 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”

Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” iekšējie normatīvie akti. Tie ir izvietotie pie Centra informatīvajiem stendiem Centra 3. un 4. korpusā.

Ikgadējās aptaujas

Katru gadu novembra mēnesī tiek organizēta Centra klientu aptauja. Aptaujas laikā iegūtā informācija tiek apkopota un tās rezultāti interpretēti apkopotā veidā, lai pilnveidotu Centra sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Datu aizsardzība

Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) Centrs informē, ka pārzinis klienta personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (apstrādātājs ir Rīgas Sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers”), adrese: Hipokrāta iela 6, Rīga LV-1079, tālruņa numurs 67012236, e-pasta adrese rsacgailezers@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists ir Drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, tālruņa numurs 67012051, e-pasta adrese dac@riga.lv.

Centrs informē, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1. pieprasīt Centram piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija: Rīga, Elijas iela 17, tālruņa numurs 67223131, e-pasta adrese pasts@dvi.gov.lv.

Datu apstrāde

Personas datu apstrādes darbību reģistrs

Viegli lasīt