RSAC "Gaiļezers" Aktualitātes Pakalpojumi Kontakti Lapas karte
RSAC Gaiļezers

Pakalpojumi

Pakalpojuma saņemšanas kārtība un ar pakalpojuma sniegšanu saistītie normatīvie akti

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu (turpmāk – SAC pakalpojums) Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers” (turpmāk - Centrs) var saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotāji, vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā. Rīgas Sociālais dienests pieņem lēmumu par SAC pakalpojuma piešķiršanu un uzņemšanu rindā. Kad personai ir pienākusi rinda SAC pakalpojuma saņemšanai Centrā, Rīgas Sociālais dienests izsniedz NOSŪTĪJUMU pakalpojuma saņemšanai.

Persona, saņemot NOSŪTĪJUMU, sazinās ar Centru, zvanot uz tālruņa numuru 67012229 vai 67012459, 67012376, 67012479, 67012482.

Centrs sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti saskaņā ar:

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu

Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumiem Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu”

Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumiem Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”

Ministru kabineta 12.12.2000. noteikumiem Nr.431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām”

Rīgas domes 06.03.2020. saistošie noteikumiem Nr.3 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”

• Un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Rīgas domes Labklājības departamenta un Centra izstrādātiem iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Pakalpojuma apraksts un pieejamie speciālisti

Sociālā pakalpojuma saturs:
1. personu nodrošināšana ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
2. personu apgādāšana ar gultas veļu, dvieļiem, dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem un apģērbu;
3. klienta vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu (ne retāk kā četras reizes dienā);
4. neatliekamā medicīniskā palīdzība jebkurā diennakts laikā;
5. klienta reģistrēšana pie ģimenes ārsta, klienta vajadzībām atbilstoša veselības aprūpe Centra finanšu līdzekļu ietvaros;
6. sociālās aprūpes pasākuma komplekss un/vai sociālās rehabilitācija atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
7. klienta garīga aprūpe, atbilstoši personas konfesionālajai piederībai un vēlmei;
8. saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, kultūras pasākumi institūcijā un iespēju robežās ārpus tās;
9. klientu nodrošināšana ar vajadzībām atbilstošiem tehniskajiem palīglīdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
10. atbalsta sniegšana klienta personīgo un sociālo problēmu risināšanā, palīdzība klientiem adaptēties fiziskajā un sociālajā vidē;
11. resursu piesaistīšana un mobilizēšana klienta interesēs, informācijas sniegšana par pieejamajiem pakalpojumiem, klienta konsultēšana par viņa tiesībām un pienākumiem, klientu interešu aizsardzība un cilvēktiesību ievērošana;
12. sociālo kontaktu veidošana, saglabāšana starp klientu un viņa ģimeni;
13. klienta iesaistīšana sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā, novērtēšanā un koriģēšanā.

Centrā darbojas 3 dežūrposteņi, 2 no tiem ir diennakts, kuros katrā strādā māsas.

Klienti uzturas istabiņās, pa 1-4 cilvēki, atbilstoši veselības stāvoklim.

Par Centra klientiem ikdienā rūpējas speciālisti:
• sociālie darbinieki;
• sociālie rehabilitētāji;
• sociālie aprūpētāji;
• ģimenes ārsts divas reizes nedēļā;
• māsas;
• zobārsts pēc vajadzības;
• fizioterapeiti;
• psihologs;
• psihiatrs reizi nedēļā vai pēc vajadzības;
• podologs;
• masieris;
• ergoterapeits.

Centrā klientiem, atkarībā no viņu spējām un vēlmēm, ir iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs:
• lasīt preses izdevumus un grāmatas, žurnālus;
• darboties rokdarbu pulciņā;
• pagatavot sev maltīti patstāvīgi vai piedaloties kulinārijas nodarbībās;
• piedalīties grupu vingrošanā, apmeklēt trenažieru zāli;
• piedalīties dziedāšanas vai muzicēšanas nodarbībās;
• apmeklēt kanisterapiju;
• apmeklēt dažādus brīvā laika pavadīšanas klubiņus;
• spēlēt teātrī;
• spēlēt galda spēles, novusu;
• apmeklēt kino gan Centrā, gan ārpus tā;
• apmeklēt koncertus, izstādes Centrā.

Regulāri tiek organizētas dažādas ekskursijas, muzeju apmeklējumi, teātru un koncertu apmeklējumi.

Klientu uzņemšana

Centrs ir tiesīgs uzņemt tikai Rīgas pašvaldības iedzīvotājus, kurus nosūtījis Rīgas Sociālais dienests rindas kārtībā. Centram nav informācija par Rīgas Sociālā dienesta klientu, kuri vēlas saņemt SAC pakalpojumu rindas kārtas skaitli vai vietu rindā. Jautājumos par rindu SAC pakalpojuma saņemšanai Centrs lūdz vērsties Rīgas Sociālajā dienestā.

Jaunu klientu uzņemšana Centrā notiek darba dienās, darba laikā no 9:00-15:00, iepriekš saskaņojot konkrētu uzņemšanas laiku ar Centra sociālajiem darbiniekiem. Personai iestājoties, jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai. Pirms personas iestāšanās Centrs aicina parūpēties par norēķinu kontu atvēršanu bankā uz aprūpējamās personas vārda.

Iestājoties līdzi ir jābūt:
- izrakstiem no ģimenes ārsta par lietojamajiem medikamentiem un cita informācija par veselības stāvokli,
- informācija par invaliditāti, ja tāda noteikta;
- informācija par pilnvarām, bāriņtiesas lēmumiem, ja tādi noformēti.

Klientu uzņemšanā piedalās Centra sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, Veselības aprūpes nodaļas vadītājs un saimniecības pārzinis.

Centrs uzņem arī citu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk - Sociālās aprūpes centrs) klientus, kurus SAC pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Rīgas Sociālais dienests.

Lai citu Sociālās aprūpes centru klienti varētu pārcelties uz Rīgas sociālās aprūpes centru “Gaiļezers” (šajā sadaļā turpmāk - RSAC “Gaiļezers”), ar iesniegumu par pakalpojuma sniedzēja maiņu un izteiktās vēlmes pamatojumu jāvēršas pie tā Sociālas aprūpes centra, kurā atrodas, vadītāja.

Sociālās aprūpes centrs pēc iesnieguma saņemšanas, to pārsūta RSAC “Gaiļezers”. RSAC “Gaiļezers” sniedz informāciju Sociālās aprūpes centram par gatavību uzņemt iesnieguma iesniedzēju. Šādos gadījumos citu SAC klientu pieteikumu rindu, ja ir vairāki pieteikumi, koordinē Centrs.

Tad, kad Centrā ir atbrīvojusies vieta, iesnieguma iesniedzēja Sociālas aprūpes centrs sazinās telefoniski un vienojas par pārcelšanās dienu un laiku. Personai, kura pārceļas iestāšanās dienā ir jābūt personu apliecinošam dokumentam, kā arī Rīgas Sociālā dienesta nosūtītiem dokumentiem, uz kā pamata piešķirts pašvaldība SAC pakalpojums.

Klients pēc uzņemšanas Centrā 3-5 dienas atrodas PAŠIZOLĀCIJĀ veselības stāvokļa monitoringa veikšanai.

Pakalpojuma cena un samaksas kārtība

Centra sniegtā pakalpojuma samaksas kārtība ir noteikta Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.

Centrā pakalpojuma samaksa tiek aprēķināta par pakalpojuma sniegšanas diennaktīm. Vienas diennakts izmaksa ir EUR 26.46, pamatojoties uz Rīgas domes 07.07.2020. lēmumu Nr. 512 “Par Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”.

Par Centra sniegto SAC pakalpojumu maksā aprūpējamā persona 85% apmērā no savas pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem personas ienākumiem saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto. Ja 85% no aprūpējamās personas ienākumiem nesedz pilnu pakalpojuma samaksu, tad atlikušo summu līdz pilnai pakalpojuma cenai samaksā pašvaldība.

Veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas

Centram ir sadarbības līgums ar ģimenes ārstu. Ģimenes ārsts klientus pieņem divas reizes nedēļā - otrdienās un ceturtdienās.

Reizi nedēļā klientus konsultē psihiatrs.

Centra klientu pierakstu pie ģimenes ārsta un psihiatra veic Centra māsas.

Citu ārstu speciālistu konsultācijas ir pieejamas pēc ģimenes ārsta nosūtījuma.

Centra klientiem ir pieejams zobārsts – gan ārstēšana, gan protezēšana. Pierakstīties uz protezēšanu var pie Veselības aprūpes nodaļas vadītājas.

Klientu un viņu tuvinieku aptaujas par pakalpojuma kvalitāti

Klientu aptauja par apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti tiek veikta vienu reizi gadā, parasti novembra mēnesī. Klientu aptaujas apkopojums tiek ņemts par pamatu Centra sniegto pakalpojumu pilnveidošanai un uzlabošanai.

Klientu tuvinieku aptauja tiek veikta vienu reizi gadā.

Pakalpojuma pārtraukšana, izbeigšana

Centrs pārtrauc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma (turpmāk – SAC pakalpojums) sniegšanu saskaņā ar noteikto Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28. panta otrajā daļā, t.i.:
1) persona apdraud citu personu veselību, dzīvību vai sistemātiski pārkāpj noslēgtā līguma noteikumus;
2) personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi un tos var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;
3) persona lūdz pārtraukt pakalpojumu sniegšanu;
4) persona izcieš sodu ieslodzījuma vietā;
5) persona atrodas prombūtnē ilgāk par 12 mēnešiem.

Uzdod savu jautājumu

Uzdod jautājumu tiešsaistē